رد کردن لینک ها

همکاری شرکت توسعه تمدن شهر کادوس با انجمن شرکتهای مشاور و سرمایه گذاری و نظارت بر طرح ها

همکاری شرکت توسعه تمدن شهر کادوس با انجمن شرکتهای مشاور و سرمایه گذاری و نظارت بر طرح ها شرکت توسعه تمدن شهر کادوس در حرفه مطالعات امکان سنجی، فنی، اقتصادی و مالی، تهیه طرح های توجیهی، نظارت بر اجرای پروژه  ها و تأمین مالی طرح ها فعالیت حرفه ایی داشته و برای اینکه با کیفیت […]