رد کردن لینک ها

تاریخ قوم کادوسیان

کادوسی ها در سال (۳۸۴ پ.م) یعنی ۱۴ سال پس از جنگ کوناکسا، به دلایلی که معلوم نیست اتحاد خود را با اردشیر و شاهنشاهی هخامنشی بر هم زده و برای نبرد بپا خواستند. به گواهی مورخان قدیم، بین دو طرف جنگ بزرگ و خونینی در گرفت.  پیرنیا روایت این لشکر کشی را بر اساس […]