مشاوره و مطالعه

شرکت توسعه گردشگری کادوس

پیگیری اخذ موافقت اصولی و پروانه بهره برداری


مشاوره،مطالعه

مطالعات طرح توجیهی

در بخش مطالعات امکانسنجی ، طرح توجیهی در بخش های مختلف گردشگری می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1

طرح مطالعات امکانسنجی،طرح توجیهی مجتمع های اقامتی و پذیرایی
طرح مطالعات امکانسنجی،طرح توجیهی مجتمع های اقامتی و پذیرایی

اطلاعات بیشتر

2

طرح امکانسنجی،طرح توجیهی هتل
طرح امکانسنجی،طرح توجیهی هتل

اطلاعات بیشتر

3

طرح مطالعات امکانسنجی،طرح توجیهی ایجاد ساختمان های مسکونی با امکانات اداری و تجاری
طرح مطالعات امکانسنجی،طرح توجیهی ایجاد ساختمان های مسکونی با امکانات اداری و تجاری

اطلاعات بیشتر

4

طرح امکانسنجی،طرح توجیهی ایجاد و توسعه هتل آپارتمان
طرح امکانسنجی،طرح توجیهی ایجاد و توسعه هتل آپارتمان

اطلاعات بیشتر

5

طرح مطالعات امکانسنجی،طرح توجیهی ایجاد و توسعه بیمارستان
طرح مطالعات امکانسنجی،طرح توجیهی ایجاد و توسعه بیمارستان

اطلاعات بیشتر

6

طرح امکانسنجی،طرح توجیهی مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی
طرح امکانسنجی،طرح توجیهی مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی

اطلاعات بیشتر

7

طرح مطالعات امکانسنجی،طرح توجیهی ایجاد مجتمع های گردشگری سلامت
طرح مطالعات امکانسنجی،طرح توجیهی ایجاد مجتمع های گردشگری سلامت

اطلاعات بیشتر

8

طرح امکانسنجی،طرح توجیهی احداث مراکز درمان ناباروری
طرح امکانسنجی،طرح توجیهی احداث مراکز درمان ناباروری

اطلاعات بیشتر

9

طرح مطالعات امکانسنجی،طرح توجیهی مجتمع بین راهی با محوریت جایگاه سوخت
طرح مطالعات امکانسنجی،طرح توجیهی مجتمع بین راهی با محوریت جایگاه سوخت

اطلاعات بیشتر

10

و دیگر خدمات و…………
و دیگر خدمات و…………

اطلاعات بیشتر