گرفتن مجوز موافقت اصولی و پروانه بهره برداری

گرفتن مجوز موافقت اصولی و پروانه بهره برداری