رضوانشهر» داوطلب میزبانی مجمع علمی و بین المللی جشنواره زیبای اسب کاسپین؛
و هلدینگ گردشگری کادوس با مدیریت سعید مجردی که سابقه برگزاری جشن ملی کشور تاجیکستان را در کارنامه خود دارد ،افتتاحیه مراسم مجمع اسب کاسپین را بر عهده داشت.

2 views